Zakres usług

Zakres usług prawnych

Adwokat Jakub Łaski specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu:

 • prawa karnego:
  • obrona w dochodzeniu/śledztwie osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa,
  • obrona w procesach karnych osób oskarżonych o popełnienie różnorodnych przestępstw, w tym kryminalnych, narkotykowych, gospodarczych, karnoskarbowych, wypadków drogowych, a także w postępowaniach dla nieletnich,
  • obrona obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • działanie w przypadkach niecierpiących zwłoki, jak zastosowanie tymczasowego aresztowania, uchylenie listu gończego czy Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA),
  • działania po uprawomocnieniu się wyroku (kasacje, ułaskawienia, wznowienia postępowania, wyroki łączne), w tym związane z wykonaniem kary (rozłożenie grzywny na raty, udzielenie odroczenia wykonania kary lub przerwy w wykonywaniu kary pozbawienia wolności, uzyskanie warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary, zezwolenia na odbycie kary w systemie tzw. dozoru elektronicznego),
  • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem, w tym działania zmierzające do uzyskania naprawienia szkody wyrządzonej czynem zabronionym,
  • sporządzanie pism procesowych (zażalenia, apelacje, kasacje, wnioski i prośby, prywatne i subsydiarne akty oskarżenia, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa);
 • prawa cywilnego:
  • o zapłatę należności,
  • zadośćuczynienie i odszkodowania w tym komunikacyjne,
  • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji za nienależyte wykonanie zobowiązania,
  • ochrona dóbr osobistych,
  • zasiedzenie nieruchomości,
  • zniesienie współwłasności,
  • egzekucja należności;
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego:
  • rozwód,
  • separacja,
  • alimenty,
  • kontakty z dzieckiem,
  • ustalenie władzy rodzicielskiej,
  • rozdzielność majątkowa,
  • podział majątku wspólnego;
 • prawa spadkowego:
  • stwierdzenie nabycia spadku,
  • podział majątku spadkowego,
  • długi spadkowe,
  • zachowek;
 • prawa lokalowego:
  • ochrona lokatorów,
  • sprawy o eksmisje,
  • najem;
 • prawa pracy;
 • prawa administracyjnego;
 • innych rodzajów prawa:
  • prawo sportowe – reprezentowanie przed Piłkarskim Sądem Polubownym przy PZPN.
  • dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli - reprezentowanie przed rzecznikiem dyscyplinarnym, w Kuratorium Oświaty, przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie

Z adwokatem Jakub Łaski można się kontaktować za pomocą adresu e-mail: adwlaski@wp.pl